You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

WaterlandNatuurlijk

 

Ontwikkelingen Galgeriet  in Monnickendam

 

Al jaren wordt er gesproken over ontwikkelen van het oude industrieterrein van Monnickendam. Er was ooit… masterplan Galgeriet, wonen, werken, theater, hotel, ondergronds parkeren. 

Dat plan werd ingehaald door de financiële crisis. Inmiddels wordt er geopteerd voor een doorstart. Het huidige college van CDA, D66, GL en SP wil dat door er een tijdelijke supermarkt, een tijdelijke bierbrouwerij en 216 parkeerplaatsen te realiseren.

Wij denken dat dit de doodsteek is voor de winkeliers in het Zuideinde. Zelfs op het Spil. Inmiddels heeft Deen supermarkten aangekondigd haar deuren te sluiten bij de Graaf Willemlaan en op Marken. Weg postkantoor. Weg buurtsuper voor de senioren van Swaensborch. Weg buurtsuper op Marken.

WaterlandNatuurlijk wenst deze tijdelijke ontwikkelingen niet maar defenitieve plannen waar wonen en werken naast elkaar mogelijk zijn.

Opknappen en herinrichten van het industrieterrein, met sociale woningbouw, koop en huur. Daar willen wij ons sterk voor maken.

 

——————————————————————————

 

WaterlandNatuurlijk

j

Algemene Beschouwingen 2017

 

Vz,
Voor ons ligt de begroting 2017 BBV nieuwe stijl. Het is even wennen.
Volgens goed gebruik willen wij het college bedanken voor de beantwoording van onze vragen. Helaas zijn we zeer teleurgesteld over de inhoudelijke beantwoording. Dit betekent dat er wat ons betreft een groot aantal vragen open blijft staan en die zullen wij het college nog nader stellen.

In een jaar tijd gebeurd er veel en niets tegelijk.
Vorig jaar om deze tijd speelde de voortgang van de BSS/MFA een grote rol. De Bennewerf hing nog aan een draadje. Inmiddels zijn beide projecten ter ziele en hebben qua bestuurlijk proces een dikke onvoldoende gehaald.

Nog immer wacht de raad met spanning op de plannen voor ontwikkeling woningbouw op Marken wat zo voortvarend opgepakt moest worden. We wachten op de voortgang Task Force Galgeriet en het Versnellingsteam van de Hellingweg. Ook voor de scholen op het Scholeneiland in Monnickendam komt er weer een nieuw plan.
Een jaar voorbij en niets in handen.

Als we de 2de IBU moeten geloven gaan we dit jaar, in het 4de kwartaal 2016, het volgende nog behandelen;
visiedocument GGD
actualisatie Sportnota inclusief een 2de hockeyveld
voorstel renovatie of nieuwbouw sporthal
economische agenda en uitvoeringsprogramma
afvalstoffenbeleid
voorstel omgevingsdienst
gebouwenbeheerplan
wijzigingen APV
bestuurskracht

Zoals zo vaak ontbreekt het deze raadsperiode aan realistisch plannen.

De voortgang over de bestuurskracht laat op zich wachten. In het verlengde van deze discussie is gebleken dat de werkdruk op sommige afdelingen te groot is. Daartoe zijn maatregelen genomen in welke wij ons kunnen vinden. Het is immers belangrijk dat we als gemeente Waterland zelfstandig kunnen blijven opereren.
Het oneindig bezig zijn met opstellen van visies moet dus maar eens stoppen. Ook deze werkzaamheden vergen veel van de organisatie.
En, zoals een wethouder onlangs zei; “het kan zomaar in 2 jaar tijd veranderen”. Wat heeft het dan voor zin.

WN constateert dat nog immer niet aan de beoogde strategische personeelsplanning gevolg wordt gegeven.

De raad heeft middels een motie van WaterlandNatuurlijk aangegeven een onderzoek te willen naar een producten-diensten-catalogus voor de VrZW.
In de zienswijze brief over het beleidsplan van de VrZW wordt er met geen enkel woord aan gerefereerd. Wij komen daar bij behandeling van het agendapunt vanavond op terug.

Het voorbeeld van een producten-diensten-catalogus zou zelfs voor de GGD iets kunnen zijn. En wellicht voor de Stadsregio, straks de Metropoolregio.

We maken geen voortgang met de notitie Grip op de gemeenschappelijke regelingen. Recent is besloten dat we willen samenwerken met de omliggende gemeenten; dus deze gemeenschappelijke regelingen worden steeds belangrijker.
In de 2de IBU kunnen we lezen dat er in het 4de kwartaal in 2016 meer duidelijkheid komt.
Onder de kerstboom dus, we wachten af.

Wij maken ons zorgen over de bemensing van de vrijwillige brandweer. Vanuit alle kanten horen we geluiden over de terugloop van de bemensing.
Onze burgemeester oefent met enige regelmaat mee, dat wordt zeer gewaardeerd, toch kan het niet voorkomen dat steeds meer mensen afhaken, mede uit onvrede over de gang van zaken in de nieuwe Veiligheidsregio.

De oplevering van de brandweerkazerne in Broek in Waterland laat erg lang op zich wachten.
Was het niet de bedoeling dat er zonne-panelen op het dak zouden komen? Graag uitleg van het college.

WN is van mening dat er meer gebouwd moet worden om onze inwoners, die nu jaren op zoek zijn naar een geschikte woning.
Ook in kleine kernen moet iets kunnen op het gebied van woningbouw. Nu worden bijna alle plannen onmogelijk gemaakt, vaak door een kleine groep omwonenden. Begrijpelijk, maar recht op uitzicht koop je niet.
In het verleden zijn de kernen langzaamaan gegroeid. Een natuurlijke groei. Een enkele woning erbij. Dat beleid moet worden voortgezet. Niet de kernen “op slot gooien”, zodat nieuwkomers op de woningmarkt altijd moeten vertrekken uit de gemeente. Of jaren en jaren wachten tot er eindelijk een woning beschikbaar komt.
Alles afschuiven naar Amsterdam is ook geen optie. Straks komt Amsterdam letterlijk naar ons toe. Hoe bescherm je dan het mooie, rustige landelijke gebied, waar Waterland zo om bekend staat?
Over de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties spreken we later op de avond, gelukkig, want ook hier hebben de nodige kritiek.

Grote zorgen maken wij ons over de ontwikkelingen voor het nieuwe lijnennet bij het Openbaar Vervoer. Straks kan je niet meer rechtsreeks vanuit Marken of Monnickendam naar het Centraal Station reizen. De N-Z lijn wordt ons door de strot gelepeld door het grote Amsterdam dat de vervoersregio afstemt op haar metrolijnen.Ten koste van de kleine gemeenten. Die worden geacht zich te schikken. Of stikken. Dus slikken.
Geen directe busverbinding meer van Marken en Monnickendam naar het Centraal Station is een heel slechte zaak. Veel reizigers hebben in de gehouden enquête aangegeven als alternatief de auto te zullen nemen. Hoezo maatregelen in het kader van de bereikbaarheid van Waterland?
Er móet een aanpassing komen van het nu voorliggende lijnennet.
Voorts wachten wij in spanning de ontwikkelingen rondom de onderdoorgang in Broek in Waterland af. Inmiddels zijn er 2 bijeenkomsten aangekondigd.

De renovatie/vernieuwbouw van de scholen op het Scholeneiland; daarover is recent een bijeenkomst geweest van het college met een deel van de raad. Daarbij is vastgesteld dat de raad zich pas weer over deze zaak hoeft te buigen als het college komt met de concrete aanpassing van de begroting.
Intussen vraagt het college de raad om een krediet van €150.000 voor de voorbereidingskosten. Dat voorstel zit in de 2de IBU en overtuigd nog niet. Wat gaat er voor het geld precies gebeuren en hoe krijgt de raad te zien wat er van terecht is gekomen?
Immers we moeten als raad?? wel van het school debacle leren.

Het nieuwe maaibeleid, zo enthousiast ontvangen, werkt niet goed. Op sommige plekken wordt er te weinig gemaaid, elders te veel gemaaid, er wordt niet opgeruimd, onkruidbestrijding werkt niet goed, de borstelmachines veroorzaken veel schade.
Verkeerde duurzaamheid.
Vanuit de samenleving veel gemopper. Op 12 september heeft WaterlandNatuurlijk vragen gesteld die op 4 november een keer beantwoord worden. Tja, we zijn oppositie, hè, dan maakt het college geen haast.

WN heeft meer dan eens aandacht gevraagd voor onderhoud wegen. Hier is door de coalitie flink op bezuinigd. Een recent rapport van de rekenkamercommissie onderschrijft dat ook.
Vanuit het college wordt nu de volgende filosofie gehanteerd; “nee, de weg is niet slecht, het gát in de weg is slecht”. Op zo’n kromme redenatie willen we niet eens reageren. Ook hier veel gemopper.

Recente geluiden over het inzamelen van plastic verontrusten ons. Zijn wij wel op de goede weg. Het klinkt allemaal prachtig; gescheiden inzamelen en daardoor minderrestafval.
Als blijkt dat een groot deel van het apart ingezamelde plastic etc. alsnog samen met ander restafval de verbrandingsoven ingaat heeft het geen enkele zin dat gescheiden inzamelen. Wij vragen nadrukkelijk aandacht hiervoor aan onze wethouder milieu. Wanneer kunnen wij een voorstel voor het grondstoffenbeleidsplan verwachten?

Ihkv de duurzaamheid. Zou onze wethouder duurzaamheid misschien de lampen in het gemeentehuis s’nachts minder duurzaam willen laten branden en alle schermen uit willen doen?

tenslotte;

Eindelijk krijgen wij gelijk wat betreft de dagtoeristenbelasting op Marken.
Een voorstel tot afschaffen van deze, in onze ogen, al jaren onrechtmatige geheven belasting wordt vanavond op een ander moment besproken. Hier geven wij vast aan heel gelukkig te zijn met het voorstel tot afschaffen. Dat scheelt weer een motie volgende week.

Verder overweegt WN volgende week een aantal moties inbrengen inzake de SPW, het kunstwerk de Waterstanden langs de Kust, en over de oevers van de Zesstedenvaart.

 

—————————————————————————————————————————

 

image

 

 

Harm Scheepstra

duo-raadslid  WaterlandNatuurlijk

 

 

WaterlandNatuurlijk is een groot voorstander van duurzame energie en dus een voorstander van zonne-energie in de gemeente. Voor windmolens zijn echter betere plekken te bedenken dan de Waterlandse bodem; denk aan initiatieven om de ruimte van de zee te benutten.

Windmolens worden ook steeds groter, wat hun rendement ten goede komt en hun betaalbaarheid ook. Tegelijk betekent dat – bij plaatsing op het land – meer bederf van het uitzicht over het landschap en meer kans op geluidsoverlast. En dat tegen te gaan vindt WaterlandNatuurlijk van groot belang voor de bewoners, maar ook voor de bezoekers van onze mooie gemeente.
We wonen immers in een weidelandschap dat internationaal toeristische betekenis heeft!

Denkbaar is dat de gemeente in de vraag naar de plek voor windmolens straks niet het laatste woord heeft. Dat zou dan komen door acties van Rijk en provincie. In 2014 stapte WaterlandNatuurlijk bij de vorming van een nieuw college van B&W voor deze raadsperiode uit de coalitieonderhandelingen. Dat kwam omdat de andere partijen aan tafel niet wilden afspreken, dat de gemeente niet medeplichtig zou worden aan meer windmolens in Waterland. Een verkiezingsbelofte waar wij ons aan wilden houden. Terwijl D66 daar mist over liet hangen en de SP zijn standpunt soepel liet lopen “voor het pluche”, een plaats in het college.

We vonden dit dus wel een hoofdpunt uit ons verkiezingsprogramma.
Wij zijn en blijven tegen meer windturbines in ons prachtige landschap!

————————————————————————————————————

WaterlandNatuurlijk wil meer geld voor onderhoud wegen

 

WaterlandNatuurlijk heeft 30 juni een motie ingediend om het slechte onderhoud van wegen, fiets-en voetpaden te verbeteren. Er zijn 375 meldingen per jaar over het slechte onderhoud, meer als 1 per dag!!
Onlangs is in een rapport verschenen dat spreekt van zeer slecht wegenonderhoud in Waterland. Het slechte onderhoud zou met €100.000 van 22% naar 16% gebracht kunnen worden, echter nog niet optimaal.
De fracties van het CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de SP vinden het onzin. Zij steunden de motie niet. Wat vindt u hier van??

 

image

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————


WaterlandNatuurlijk is tegen het plaatsen van extra windturbines op de Nes bij de Waterlandse Zeedijk!

 

Duurzaamheid staat tegenwoordig hoog op de agenda en dat is goed. WaterlandNatuurlijk kan zich prima vinden in allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld zonne-energie. Het is redelijk betaalbaar en veroorzaakt geen overlast. Anders dan windturbines ofwel enorme grote windmolens. Deze windturbines geven een bromgeluid en veroorzaken slagschaduw en zijn een ware aanslag op de vogelstand.

En dan nog… de horizonvervuiling van ons internationaal bekende landschap! Waterland wil graag het toerisme op de kaart zetten. Er zijn plannen voor 3 extra 100 meter hoge windmolens aan de Nes op de Waterlandse Zeedijk. Op dit moment worden er door voorstanders van de windturbines actie gevoerd. Tot onze verbijstering doet wethouder Bromet actief mee aan het aanbieden van een petitie voor het plaatsen van windturbines. Dat vinden wij onacceptabel. Is dit wat u wilt voor ons mooie landschap? Nee toch!

 

image

 

—————————————————————————————-

WaterlandNatuurlijk Algemene Beschouwingen 2016

 

Het zijn bijzondere tijden; 4 weken geleden leken deze Algemene Beschouwingen erg ver weg. Het leek zo onbelangrijk. Onze gemeente was druk in de weer met de crisisopvang voor vluchtelingen.
Veel vrijwilligers uit alle kernen hebben zich van hun beste kant laten zien. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn. En in welke de burgemeester haar rol met verve heeft vervuld.

Maar nu toch, de belangrijkste vergadering van het jaar, het afleggen van de verantwoording van het college en het financiële begrotingsjaar.

Allereerst willen wij ons ongenoegen kwijt over het dit jaar gevoerde begrotingsproces. Het begrotingsproces is gebaseerd op een document dat het college slechts ter kennisname aan de raad aanbood. Dat kan natuurlijk niet.

1. Is het college bereid – gelet op het feit dat de raad zijn eigen werkwijze bepaalt en vanwege het budgetrecht van de raad – om voor de begroting 2017 de raad een besluitvormingsdocument voor te leggen. En voorts om met de IBU’s hetzelfde te doen? En zo neen, waarom niet?

2. Kan het college begrip opbrengen voor de gedachte, dat er voor het stellen van de vragen vanuit de Raad minimaal 1 keer fractie-overleg wenselijk is? Dat dit, dit jaar, binnen de gestelde termijn van 6 dagen niet te realiseren was.

3. Is het college tegen die achtergrond bereid in het vervolg te bevorderen, dat de raad 2 volle weken de tijd heeft heeft om zijn vragen te stellen?

Zo niet, dan constateert WN dat dit college respectloos omgaat met een raad die zich goed wil voorbereiden. Om maar te zwijgen over wat er gisteren over de mail gedeeld is.

Dit alles neemt niet weg dat wij de betreffende medewerkers willen bedanken voor de beantwoording van de vragen.
Hoewel wij bij voorkeur papierloos werken zal WN een motie indienen om tenminste 1 keer per jaar, de jaarlijkse begroting en de beide IBU’s op papier beschikbaar te stellen.

Dan ons ongenoegen over de totale chaos van de werkwijze van dit college.
4! Wethouders!
Wethouders die wisselen van portefeuilles, wethouders die niet weten van elkaar wie wat doet.
De onevenredige druk op één wethouder met een hele grote portefeuille. Ondanks de geroemde bestuurlijke ervaring leidt dit tot fouten en excuses.
De wethouder van het CDA heeft het alsmaar over het “aangegeven” van zaken, (“ik heb het aangegeven”) maar gééft de raad in veel dossiers te weinig. Solide antwoorden op mondelinge vragen, beslissingen, duidelijkheid naar de regionale fracties, laten te wensen over.
Een vraag aan de CDA fractie; hoe ziet u uw wethouder nu effect hebben op de bestuurskwaliteit van dit college?

De wethouder van D66 komt alleen in beeld als er stront aan de knikker is. Bij de Koeien in het Hemmeland.
Ohja, en een toeristische visie of liever gezegd, de visie op toerisme.
Een nota waar we zo lang op gewacht hebben en waar zo weinig keuzes in worden gemaakt.
In het kader van het bevorderen van toerisme kunnen dan ook niet bevatten dat de wethouder van D66 akkoord is gegaan met een voorstel voor het verhogen van de tarieven voor de terrassen. Onbegrijpelijk.
Hoe kijkt D66 aan tegen de bestuurskwaliteit van haar zo onzichtbare wethouder? Uw partij die het maken van visies zo hoog in het vaandel heeft. En wat de gemeente handenvol met geld kost.
Zou na 2 jaar wachten de ‘visie’ op jachthaven Hemmeland nog komen?

De wethouder van GL slaagt er goed in haar bestuurlijke werk te doen. Haar partijmissie legt een groot accent op duurzaamheid.
Duurzaam is het sleutelwoord van dit college.
Maar hier gaat wel op: “verbeter de wereld en begin bij jezelf”!
Het komt regelmatig voor dat er midden in de nacht nog lichten branden in het gemeentehuis. Zelfs computerschermen staan nog aan. Pas onlangs nog laat GL doodleuk na de fractieavond het licht branden.
WN vraagt hier echt aandacht voor, want zo verkoop je je duurzame beleid natuurlijk niet!

Van de wethouder van de SP hebben tot nu toe wij een goede indruk. We hopen wel dat hij vanavond zelf antwoord geeft op de vragen over de begroting. Zijn portefeuille bevat echter nog andere onzekerheden waarvan we nog geen goed zicht hebben op de ontwikkelingen.
Want zorgen hebben wij wel.

Het grote geld uitgeven gaat door. Dit college van D66, CDA, GL, en de SP schromen niet en knallen de dure onderzoeksbureau’s er tegen aan. WN houdt wéér haar vinger waarschuwend omhoog. Nog immer is niet in beeld wat de zorg ons gaat kosten, en wat er nog meer op ons af komt.

De BSS/MFA in Monnickendam heeft tot exorbitante uitgaves geleid. Gaat u de planning zoals aangegeven in de 2de IBU 2015 nog wel halen? Medio 2016 gaan de deuren open staat er te lezen.
Hoe gaat dat straks met de BSB? Reservering 4 mln, gaat het in Broek ook 7 mln kosten? Broek heeft ook recht op een mooie duurzame school toch. Wanneer kunnen wij een voorstel verwachten?

De Bolder neemt een centrale plek in in onze samenleving maar haar opslokfunctie van de Bolder baart bij WN tot zorgen. Via de begroting zien wij van allerhande subsidies slinks naar de Bolder verdwijnen. En dit jaar nog extra €41.000.
Inmiddels is op de bijeenkomst in de Bolder een toelichting gegeven. Wij wachten de komende jaren af.

Er is €150.000 verdampt bij de aanbesteding van de nieuwe brandweerkazerne in Broek.

Er wordt €125.000 uitgegeven aan een overbodige structuurvisie.
Moet het echt zoveel geld kosten terwijl er al veel in de bestemmingsplannen verwerkt zit.

Dan de woningbouwprojecten.
Bij het overzicht projecten staan er diverse vermeld die al jaren in het woningbouwprogramma staan vermeld. Hoe realistisch is het nog om deze te blijven noemen? Wij denken hierbij aan bv de Bennewerf op Marken.
Maar ook het Stierenveld in Watergang.
Wat is de stavaza rond de jongerenwoningen in Ilpendam, de Bennewerf? Was voor die laatste niet een projectontwikkelaar gevonden?Hoe lang moeten wij nog wachten? WN is er klaar mee.

Tevens staat het Scholeneiland in Monnickendam genoemd. Hier is woningbouw opgenomen na de verhuizing van de scholen. Op eerder door onze fractie gestelde vragen over deze locatie is aangegeven dat dit pas aan de orde komt nadat de Brede School is gerealiseerd. Het is dus nog helemaal niet zeker dat hier woningen zullen komen. Waarom dan voorlopig niet geschrapt uit de begrotingsstukken? Waar zitten de inkomsten van deze projecten, zo willen wij van het college weten? Dergelijke ontwikkelingen meenemen in een zo prematuur stadium geeft veel onrust bij omwonenden.

Dan is ons opgevallen dat de politiepost aan de Bernhardlaan in Monnickendam te koop staat. Tot welke datum blijft deze post nog open? Is de post nog open? Is dit gecommuniceerd met de onze inwoners? Is de politie in Zaandam wel goed geïnformeerd over het Tele-3D-serviceloket? Wij vangen geluiden op dat dit niet het geval is.

Wij blijven aandacht vragen voor een goede informatievoorziening voor inwoners die hun weg niet weten op het internet. Lang niet alle inwoners beschikken over een computer. Ook deze mensen moeten tijdig de voor hen belangrijke informatie krijgen, bij voorkeur via huis aan huisbladen.

Tenslotte een item waar we echt niets mee kunnen. Een economische agenda! Komt dat weer uit de koker van D66? Dus andermaal de vraag:
Wat is de toegevoegde waarde van een economische agenda? Welk soort besluiten of wat voor type acties zouden door een dergelijke agenda nieuw of anders worden gestuurd, dan door de bestaande beleidskaders? Wat gaat deze flauwekul nu weer kosten? Weer een onderzoekbureau? U kunt van ons een motie verwachten om deze ontwikkeling te schrappen.

Er ligt een sluitende begroting voor. Er zijn keuzes gemaakt waar WN niet achter kan staan. Maar ook waar we ons wel in kunnen vinden. Wellicht hebben we nav de behandeling vanavond nog aanvullende vragen.
Wij zullen dus behoudens de moties en amendementen die ingediend zullen worden de begroting vaststellen en daarmee sturen naar wat voor WN belangrijk is.

Tenslotte,

WN verheugd dat wij na 6 jaar strijden voor de AED-stichtingen eindelijk met een gerust hart de begroting hebben gelezen. Met dank aan betreffende wethouder.

—————————————————————————————-

Algemene beschouwingen begroting 2015

 

Gebruikelijk is allereerst het college en de medewerkers te bedanken de gepresenteerde begroting. Het is dé jaarlijkse klus die volgens planning gereed moet zijn. Dat valt niet altijd mee, onze dank hier voor. En die dank gaat ook over de antwoorden op de vragen van de Raad over de begroting.

WaterlandNatuurlijk zit sinds de verkiezingen van afgelopen maart niet meer in de coalitie.
Dat vinden wij terugvertaald in de begroting van 2015 waar verschillende besluiten in zijn verwerkt waar WaterlandNatuurlijk zich niet in kan vinden.
De coalitie wordt nu gevormd door het CDA, GL, SP, en D66, wat er toe geleid heeft dat er maar liefst 4 wethouders in het college zitten. Dat betekent dat er minimaal 25.000€ aan fte kosten bij gekomen is.

De wethouders hebben op verschillende dossiers een soort co-ouderschap.
Onduidelijkheid alom.
Ik kan me nog wethouder Kes herinneren die in een raadsvergadering zei; “Wie behandelt dit eigenlijk? Zal ik het maar doen?”
En een burgemeester, net terug van haar belangrijke reis voor Europese burgemeesters, die niet wist dat zij monumenten in haar pft had.
Of heb ik het mis?

Vz,
Toch wil WN graag complimenten maken.
Aan de wethouders Kes en Bromet die voortvarend hun taken opgepakt hebben. Zij hebben ons positief verrast.
De wethouder van CDA-huize, wethouder van der Hoeve, speciaal gehaald uit het verre Weesp, liet ons afvragen of hij nog iets ging laten zien. En ja, ja, toch, prima de Ilpenhof opgepakt.
Nu graag nog meer bestuurskracht tonen, want daar bent u toch voor gehaald.
De dossiers gemeentewerf/ bedrijventerrein Katwoude, de Zeilhoek, Lakelandhotel, de buurtsuper in Broek kunnen wel een staaltje bestuurskracht gebruiken.
En alstublieft, neem een beslissing over de Bennewerf, niet meer uitsmeren, gooi de hakbijl er eens in.

Verder horen wij ….. niets.

Vaak bekruipt ons het gevoel dat de wethouder van D66-zijde er voor spek en bonen bij zit. Het zal haar toch voorkomen dat er voor goed wethouderschap meer komt kijken dan handjes schudden, schilderwerk doen, lintjes knippen, en bloemetjes uitdelen.
Het enige wat we tot nu toe gezien hebben is de huisvesting voor de school de Verwondering. Daarover liep de communicatie met de belanghebbenden zeer slecht en
WN kon zich sowieso niet vinden in dit besluit.
We horen graag van het college, wat deze wethouder nu echt gaat doen om de uitgaven voor haar halve fte te rechtvaardigen. Ik kom hier nog op terug.

Van de burgemeester verwachten wij, nee eisen wij, vinger aan de pols bij voortgang Brandweerkazerne in Broek en evaluatie over het door ons verfoeide teleservice-politieloket.
Kan zij hier op reageren?
Geschrokken zijn we van de huurprijs van het teleservice-politieloket ; 7050€ per jaar inclusief gebruik elektra, koffie, thee, suiker, schoonmaakkosten, faciliteiten. Geen wonder dat de politie dit zo graag wilde. Hoe kan dit zo abominabel laag zijn?
Per maand 587,50€ inclusief gwl. Dat is nog eens huisvesting!
Toch ook complimenten voor de burgemeester. Voor haar deskundige bijdrage aan de dossiers rond de dijkverzwaringen. Immers, we houden allemaal graag droge voeten.

Vz, inhoudelijk over de begroting;

Een zorgpunt naar aanleiding van de antwoorden op de begrotingsvragen van de Raad. Het woordje “abuis” komt daar wel erg veel in voor.
Laten we het er maar op houden, dat het wethouder Kes siert dat hij zich op vergissingen laat wijzen. Toch even de vraag: ziet de wethouder de begroting nu in technische zin als een solide document?

Want WN maakt zich hier zorgen over. We krijgen na de beantwoording van de vragen een zeer forse lijst met toezeggingen, vaak voorzien van een datum. Laatste kwartaal 2014, al bijna voorbij, eerste kwartaal 2015, tweede kwartaal.
Kan het college – ál deze toezeggingen als optelsom overziende- ons gerust stellen met de mededeling, dat dit pakket uitvoerbaar en haalbaar is?

WN ziet de nut en noodzaak van het ontwikkeling van een toeristenvisie niet.
Een aantal jaren geleden hebben wij als gemeente de TROP ontwikkelt.
Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan. Nooit iets mee gedaan, nooit meer naar gekeken.
De Stichting Promotie Waterland, de SPW levert in samenwerking met de gemeente uitstekend werk. Dat gaat in de breedte over binnen- en buitenlandse toeristen en de VVV.
Onze inwoners zien bijna wekelijks een overzichtje van SPW in Prettig Weekend, wat er elke maand in de gemeente en daarbuiten georganiseerd wordt. Ook dat is SPW.
De SPW krijgt 20.000€ subsidie.
Extra 25.000€ voor nog een visie op toerisme om de wethouder bezig te houden is weggegooid geld.
Naast de door de coalitie beoogde toeristenvisie ook nog een extra een visie op de jachthaven.
Is het de bedoeling om ook voor die visie op de haven externen in te huren, zo vragen wij het college?
(amendement)

75.000€ fte voor een medewerker duurzaamheid. Wethouder, maakt u nou eens inzichtelijk wat deze medewerker de hele week gaat doen. Op de bloemetjes in de bermen letten, de buckfastbijen, de boomstammetjes? Materialen kiezen voor de nieuwe scholen?
Er is flink geïnvesteerd in borstelmachines waarvan nu al bekend is dat zij de gemeentes veel geld gaan kosten. De borstels beschadigen de straatstenen zodanig dat die sneller vervangen moet worden. Is dat de duurzaamheid die u voor ogen heeft?
Wat nog meer?
En over het in positie brengen van de raad rond duurzaamheid: WN meent, dat zeker een gemeente als Waterland gediend kan zijn met een goed duurzaamheidsbeleid met oog voor het groene karakter van het landschap.
Maar dan wel met een vormgeving die beleidsmatig kiezen mogelijk maakt. Dus met een duidelijk overzicht over de gelden die hier besteed kunnen en gaan worden.
Gaat uw college er voor zorgen, dat het overzicht van de geldkant netjes landt in de duurzaamheidsagenda die het college uit gaat brengen?
Is een halve fte niet voldoende?

Het schrappen van onderhoud van de wegen kan onze goedkeuring niet krijgen. Het onderhoud is al onder niveau. Straks slechte wegdekken, slechte fietspaden, trottoirs, het wordt aftellen voor flinke schadeclaims.
U riskeert de veiligheid van onze inwoners door de wegen niet te onderhouden!!

WN betreurt het dat burgerparticipatiefonds opgaat in een stimuleringsfonds. Nu moeten de sportclubs en andere instellingen mededingen. Zo maken de inwoners voor een project in de straat steeds minder kans. U speelt de dorpsraden uit positie. Waar is het hart van het college voor echte burgerparticipatie?

Dan de structuurvisie: de ‘stip aan de horizon’. Een visie voor het hele grondgebied van Waterland. Tot onze diepe droefheid verplicht door de wet op de ruimtelijke ordening.
Totale kosten; 125.000€. Vraag aan het college: hoeveel geld gaat hier voor naar externe inhuur?
Er is nog nooit een visie uitgekomen, ook niet op provinciaal niveau. Het wordt altijd ingehaald door de realiteit. WN zegt; weggegooid geld.

Vraag 88 van de beantwoording vragen;

WN: blz. 27 Dienstverlening.
Hoe houdt men in de uitbouw van digitale dienstverlening rekening met de leeftijdsopbouw in de gemeente? (Vgl ook blz. 51)
Antwoord;
Ja, naast digitale dienstverlening bieden wij altijd andere mogelijkheden om de gemeente te benaderen en wij zijn altijd bereid oudere burgers daarbij te helpen.
Het is fijn dat u bereidt bent te helpen, maar de vragen was hoe? Hoe wilt u dat doen?

Blz 88-92.In de antwoorden over P&O lezen we dat er voor opleiding van medewerkers 1125€ per medewerker per jaar beschikbaar is. Graag reactie op de indruk, dat dat toch vrij mager is.
En is daar ook sprake van “strategisch personeelsplanning”;
Wat het college daar vertelt is wel ok, maar is de term “strategische personeelsplanning” niet wat pretentieus en modieus? Want dan zou het gaan om een visie op de gemeentelijke organisatie, vertaald in wat er voor medewerkers er in welke aantallen nodig zijn, plus hoe daar door ontwikkeling, uitstroom en en werving van mensen aan te komen.
Iets waar het college van erkend geen plandocument voor te hebben.

Tenslotte heeft WN met verbazing kennis genomen van de verlaging van de subsidie voor de stichting AED6minWaterland.
Ruim van te voren kondigde de wethouder het aan in het NHD; “alle subsidieaanvragers krijgen er 5% bij”.

Toch wel tof van die wethouder, die dit ‘blij en trots’ heeft aangekondigd.
Alle instanties blij, op één na dan.
De wethouder kort de meest belangrijke groep vrijwilligers, die op pad gaan om een ander het leven te redden, met 2100€. Waarom?
U geeft wel aan die andere groep stichting Marken-Uitdam de 5% extra, dat is meten met 2 maten. Of is Marken het toverwoord? Het is u bekend dat de groep AED6minWaterland vele malen groter is met 110 vrijwilligers en dat het onderhoud en vervangen van de AED’s noodzakelijk is.
Onbegrijpelijk!, dit gaat veel te ver! Dat u de extra 5% niet toekent is nog te billeken…
(amendement)

Vz, uitgaves en voornemen uitgaves van dit college tot toe; het eerste half jaar;

25.000€ extra fte wethouders
350.000€ voor huisvesting van een school de Verwondering
300.000€ voor extra duurzaamheid voor de BSS/MFA
25.000€ voor een onnodige visie toerisme
125.000€ voor een structuurvisie voor heel Waterland
75.000€ voor een medewerker duurzaamheid
50.000€ extra subsidie voor alle verenigingen, op één na dan

Telt u mee, totaal 900.000€.
U strooit als Piet, van nader te bepalen kleur, met geld!!
En we weten nog niet wat er extra op ons afkomt ivm de 3 decentralisaties. U gaat zeer waarschijnlijk over het miljoen heen in uw eerste jaar.
Dat kan uw college doen omdat het vorige college zo goed op de financiën heeft gepast. Maar wij vinden het buitengewoon zorgelijk.
Het risico wat we nu zien ligt tussen de 1 mln en 3 mln. Want het wordt nog erger.

Onze inwoners gaan dat merken als belastingbetaler.
Blijft het college ook voor 2016 bij de opvatting dat de OZB niet meer mag stijgen dan met het inflatiepercentage?

Voorzitter, afsluitend,

Het is duidelijk dat WaterlandNatuurlijk zich niet in alle keuzes van deze coalitie kan vinden. Wij hebben ons afgevraagd of wij deze begroting moeten afkeuren.
Maar… dan maken wij ons schuldig aan hetzelfde kinderachtige gedrag dat de vorige oppositie van het CDA, GL, en de SP 3 jaar lang heeft laten zien. Een gedrag en een beeld dat we graag voorkomen.

Maar dan hebben we van het college iets nodig, en daar hangt dan ons stemgedrag over de begroting als geheel van af:

Kan het college uitleggen, wat nu de hoogte is van de bouwkosten voor de brede school: het totale bedrag voor scholen, andere in te huizen instanties en duurzaamheid? Hoe hoog is dat?
Kan het college in deze vergadering in de begroting 2015 en de meerjarencijfers aanwijzen waar we voor dat totaal de dekking zien? En wil het college een nota van wijziging op de ontwerpbegroting indienen, voor zover die dekking (nog) ontoereikend is?

Als dit bevredigend is gelukt, zal Waterland aan het geheel van de begroting zijn steun niet hoeven te onthouden.

Tot zover, namens WaterlandNatuurlijk Yvonne Gras

amendement AED 2100€ (college opdracht )(eerste jaar onvoorzien, daarna structureel opnemen)
amendement toeristenvisie schrappen (25.000€)
gezamenlijk amendement VVD/WN inzake afschaffen dagtoerismebelasting
gezamenlijk amendement VVD/WN inzake financiën structuurvisie

 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

AFSLUITING N247

Komende twee weken wordt in de avond en nacht + het hele weekend de N247 voor het verkeer afgesloten.
WaterlandNatuurlijk heeft samen met enkele andere partijen aangedrongen op overleg met de provincie om behalve de bus en hulpdiensten ook een ontheffing te regelen voor de medewerkers van de thuiszorg. Deze mensen verliezen met omrijden veel te veel tijd om de inwoners die echt afhankelijk van hen zijn op menswaardige manier te kunnen helpen.
Stel dat iemand komt te vallen en niet meer zelf overeind kan komen. Voorzien van personenalarmering wordt dan de thuiszorg gebeld. Moet deze medewerker kilometers omrijden, dan ligt de persoon dus onnodig lang op de grond te wachten. Is dit menswaardig?
Niet wat WaterlandNatuurlijk betreft.
Het is voor ons duidelijk dat niet alleen bij college en sommige politieke partijen, maar ook bij de provincie men absoluut niet weet wat de thuiszorg inhoud. Schandalig!

Dorothy Borghardt-de Kat

 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Schitterend initiatief van de bewoners!

 

Afgelopen zaterdag hebben bewoners van de Veenderijgouw in Broek in Waterland zelf een haag geplant tussen het nieuwe speelveld en de aangrenzende sloot, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. Er was geld gekomen voor de aanleg van een speelveld, nadat WaterlandNatuurlijk hier een motie voor heeft ingediend. De raad heeft de motie unaniem aangenomen. Om al het geld te kunnen gebruiken voor speeltoestellen hebben de bewoners in overleg met de gemeente besloten om zelf de afscheiding te verzorgen.

Een dag hard werken heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Echte burgerparticipatie! Een voorbeeld dat navolging verdient.

Stem 19 maart op WaterlandNatuurlijk  lijst 5

 

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Duo-raadslid Cor te Boekhorst uit Broek in Waterland

Cor ter Boekhorst

WATERLANDNATUURLIJK SCHRIKT VAN DE PLANNEN BEREIKBAARHEID VOOR BROEK IN WATERLAND

“WaterlandNatuurlijk is tegen de vrije busbaan in de bebouwde kom van Broek in Waterland. WaterlandNatuurlijk is een groot voorstander van goed openbaar vervoer in Waterland.  Als lokale partij volgen wij de ontwikkelingen zeer alert. De plannen om een vrije busbaan aan te leggen door het dorp Broek in Waterland kunnen de steun van WATERLANDNATUURLIJK echter niet krijgen”.

Op dit moment ondervinden de bussen geen enkele stremming op dit gedeelte van de N247. Extra asfalt in de vorm van een vrije busbaan levert dan ook geen tijdwinst op.
De kosten zijn enorm en de aanpassingen tasten de structuur van het dorp enorm aan.
Nut en noodzaak wegen dus niet op tegen de aantasting van de leefbaarheid van de inwoners.
In schril contrast met een extra rijbaan staan de twee bijeenkomsten afgelopen jaar in Broek.
Op initiatief van de Provincie is er met een aantal inwoners gesproken. Juist met als doel te komen tot een “verzachting” van de doorsnijding van het dorp.
Tijdens deze bijeenkomsten werd gesproken over het aanpassen van het wegpatroon waardoor er een betere samenhang komt tussen Broek Noord en Broek Zuid.

Om de leefbaarheid te verhogen is op initiatief van Waterland’95 , de voorloper van WATERLANDNATUURLIJK al jaren geleden door de gemeenteraad een motie aangenomen om geluidsarm asfalt aan te brengen binnen de bebouwde kom van Broek. De Provincie heeft om allerlei redenen dit verzoek nog steeds niet uitgevoerd.
De huidige brug over de Broekervaart is hard aan een renovatie toe. Aanpassing om te komen tot minder geluidsoverlast is zeer welkom.
WATERLANDNATUURLIJK ondersteunt niet het verbreden van deze brug. Terwijl op veel doorgaande wegen binnen dorpskernen maatregelen worden genomen om te komen tot een verlaging van de rijsnelheid zal een verbreding van deze brug juist leiden tot een verhoging van de snelheid.
WATERLANDNATUURLIJK blijft de ontwikkeling in Broek in Waterland,door haar plaatselijke vertegenwoordigers, nauwgezet volgen.
WATERLANDNATUURLIJK is voor een goed Openbaar Vervoer in Waterland, maar net als bij het ” Rondje Monnickendam” mag het niet ten koste gaan van een goede leefbaarheid.

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

HOERA! WATERLANDNATUURLIJK heeft samen met de SP en GL  op 30 januari de motie voor jongerenwoningen in Ilpendam ingediend.

De motie is unaniem aangenomen. Het begin is er!!

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

JONGERENWONINGEN IN ILPENDAM !!

WaterlandNatuurlijk  zal aanstaande donderdag 23 januari samen met GL en de SP een motie indienen om jongerenwoningen mogelijk te maken in Ilpendam en wel op het terrein van de St. Sebastianusschool. Een unieke gelegenheid! De gemeente is deels eigenaar van het terrein en heeft met de R.K. Parochie in Ilpendam een overeenkomst om de gronden te ontwikkelen voor woningbouw.

Echter, het college wil daar 5 dure kavels voor eengezinswoningen. WaterlandNatuurlijk  ziet daar helemaal niets in, er zijn in Ilpendam eengezinswoningen genoeg. Liever zijn wij daar 10 jongerenwoningen, daar is grote behoefte aan. Kleine goedkope koopwoningen, die duurzaam en betaalbaar zijn. Het kan. Nog niet zo lang geleden hebben wij de raad van Waterland daar op gewezen middels een folder. Er zijn absoluut projectontwikkelaars die daar in gespecialiseerd zijn.

Huurwoningen zou prachtig zijn maar als je realistisch bent weet iedereen dat een woningbouwcorporatie er weinig brood in zal zien om 10 huurwoningen te bouwen. Bovendien komen huurwoningen op woningnet terecht en dan hebben onze jongeren in Ilpendam er nog niks aan.

Kijk met ons mee naar de raadsvergadering van 23 januari 2013 !

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

WaterlandNatuurlijk wenst u een fijne jaarswisseling!

image

 

 

 

 

 

 

 

 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2013

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 oktober 2013 is het conceptverkiezingsprogramma en de kieslijst door de leden vastgesteld.

Op de kieslijst kunt u zien welke leden WaterlandNatuurlijk gaan vertegenwoordigen in de politiek.  De kieslijst bestaat uit 14 enthousiaste leden van WaterlandNatuurlijk. Als lijsttrekker is gekozen voor Yvonne Gras- Hogerwerf.

Samen gaan zij uw lokale belangen in de de Waterlandse politiek behartigen.

 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””‘

Het drama van de AWM (de Algemene Woningbouw Monnickendam)

Als sinds 1955 heeft Monnickendam een woningbouwvereniging, de AWM.

Geëmotioneerd riep een actief lid van de woningbouwvereniging dat wat in al die voorafgaande jaren voor welwillende vrijwilligers/amateurs was opgebouwd en een van de rijkste woningbouwvereniging van N-H was, binnen 10 jaar door professionals naar de donder geholpen was.

Het bestuur en de raad van toezicht verschuilen zich achter de gevolgen van de financiële crisis, het Vestia-debakel en beleid van Rijkswege. Geen woord over verkeerde investeringen of slecht toezicht. Van alle woningbouwcoörperaties in Nederland zijn er nu 7 in slecht weer geraakt. Een van hen is dus de AWM.

Door een ingehuurd bureau, FI, was geconcludeerd dat de gemeente door geld te investeren, de woningbouwvereniging zelfstandig overeind kon houden.

In de raadsvergadering van 4 juli 2013 heeft de raad zich tegen het overeind houden van de AWM  uitgesproken. Dit zeer tot onze spijt. Alleen WaterlandNatuurlijk , VVD en D66 waren bereid om, hoewel niet het gevraagde onvoorstelbare bedrag van 22,5 mln euro, om 1,8 mln beschikbaar te stellen om orde op zaken te stellen en om te onderzoeken hoe we de AWM zouden kunnen behouden voor de gemeente Waterland.

Op 10 juli 2013 hebben de leden van de woningbouwvereniging zich tegen het omzetten naar een stichting uitgesproken. De fusie met Wooncompagnie is daardoor niet langer aan de orde. Hoe nu verder? Wordt vervolgd….

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

‘Vervolg van de invalide-oprit bij de dokter in Ilpendam’

Er is voor een elegante oplossing gekozen. De dorpsraad van Ilpendam heeft namens de inwoners van Ilpendam een verzoek neergelegd om geld beschikbaar te stellen uit het burgerparticipatiebudget. Het college (burgemeester en wethouders) heeft haar akkoord gegeven.

Feitelijk zijn wij het nog steeds oneens. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het pand waar de dokterspraktijk is gevestigd. Maar we willen toch dat de mensen met een rollator en rolstoelers het pand kunnen bereiken.

Als de inwoners van Ilpendam hun burgerparticipatiegeld hier aan beschikbaar willen stellen, dan is dat voor WaterlandNatuurlijk voldoende reden om het verzoek uit te voeren.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

De invalide-oprit bij de dokter in Ilpendam

Afgelopen raadsvergadering 2 mei 2013 was er een motie ingediend om een invalide-oprit mogelijk te maken bij de huisarts in Ilpendam. De motie werd ingediend door de SP, GL en het CDA.

Hoewel WaterlandNatuurlijk vindt dat er per direct een invalide-oprit bij de huisartsenpraktijk moet komen, hebben wij om onderstaande redenen tegen de motie gestemd. Om dit moment is onduidelijk wie er aansprakelijk is bij ongeval.

WaterlandNatuurlijk  heeft zich gebaseerd op wet en regelgeving. Wie is er aansprakelijk bij een ongeval met een rollator of rolstoel?? De eigenaar van het pand, de huisarts, de maker van de oprit of de gemeente??

Uit juridisch ingewonnen advies en tevens advies van een bouwkundig bureau bleek dat de eigenaar van het pand moet zorgen voor de toegankelijkheid van het pand.

WaterlandNatuurlijk zal zeker koersen op zo snel mogelijk een invalide-oprit bij de huisartsenpraktijk te maken.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Bibliotheek in heel Waterland blijft open!

Tijdens de bezuinigingsbesprekingen in het voorjaar van 2012 werd al gauw duidelijk dat veel geld naar de aansluiting met de basisbibliotheek in Purmerend ging.

360.000 euro per jaar is veel geld, dat is 7000 euro per week.

WaterlandNatuurlijk was er van overtuigd dat dat anders kon. Zonder een van de vestigingen te sluiten. Gewoon door terug naar het oorspronkelijke bibiotheekwerk te gaan maar wel met de moderne gemakken van automatisering. Maar geen cupcakejes bakken en een cursus haarknippen.

De coalitie van WaterlandNatuurlijk, VVD, D66 en PvdA zijn er in geslaagd om voor 180.000 euro alle vestigingen open te houden. Marken, Broek in Waterland, Ilpendam en Monnickendam kunnen gewoon door per 1 januari 2014, met behoud van de oorspronkelijke openingsuren. Dat ondanks de groots opgezette protestavond van GL, SP en het CDA die met alle geweld aansluiting wilden houden bij de dure bibliotheek in Purmerend.

Een prachtig resultaat!

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Aandacht voor Burg. Paulplantsoen in Broek in Waterland

Tot schrik van de bewoners van de bewoners van het Burg.Paulplantsoen in Broek in Waterland heeft Wooncompagnie aangekondigd de woningen te willen slopen. A.s. woensdag 27 februari is er een informatieavond in het Broekerhuis.

WaterlandNatuurlijk is voorstander voor het behoud van deze beeldbepalende woningen. De fractie heeft in het vragenuurtje van de raadsvergadering van 14 februari vragen gesteld over de aangekondigde sloop en de stand van zaken wat betreft het eventueel overgaan tot aanwijzen als gemeentelijk monument.

Het college heeft toegezegd op korte termijn met een voorstel te komen. We blijven alert!

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

BEGROTING 2013

Op 5 januari is bekend geworden dat de Provincie Noord-Holland de begroting van de gemeente Waterland  heeft goedgekeurd! Dat is goed nieuws en een felicitatie waard voor de coalitie van WaterlandNatuurlijk!, VVD, PvdA, en D66. Zij hebben tijdens de begrotingsraad van afgelopen 1 november de begroting 2013 goedgekeurd.

De coalitie heeft voor de begroting van 2013 verregaande bezuinigingen moeten doorvoeren, maar zonder daarbij de gemeentelijke belastingen voor de burgers te moeten verhogen. Voor WaterlandNatuurlijk! een speerpunt van beleid. Dat is lang niet gelukt in alle gemeenten. Ook de meerjarenbegroting is goedgekeurd.

WaterlandNatuurlijk! feliciteert het college en in het bijzonder “onze wethouder” Tjeerd Hoekstra met het behaalde resultaat.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

 

 

 

error: Alert: Inhoud beveiligd !!
Waterland Natuurlijk © 2018 | Inloggen | Entries (RSS) | Comments (RSS)